طراحی دیگ بخار - مشهد بویلر

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود مالك وار يا بهرهبردار مهلت است دربرابر موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، ياور بازوبند و شستشو نمايد. ماده با

read more

ديگ هاي تبخير

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود مالك يا بهرهبردار مقيد است دربرابر موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، قدرت و شستشو نمايد. علت 11: هزينه درا موقع

read more